Postanowienia wstępne
Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rysunkowenotatki.pl jest prowadzony przez Pawła Lewińskiego, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Mobi-net Paweł Lewiński. Działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 731-14-66-336.
Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje
Klient – każda osoba lub każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony www.rysunkowenotatki.pl
Produkt – elektorniczny e-book lub inne materiały i produkty oferowane do zakupu
Sprzedawca – prowadzący sklep pod adresem www.rysunkowenotatki.pl
Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.rysunkowenotatki.pl
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin dokonywania zakupów.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia z koniecznym potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji przez Klienta niniejszego regulaminu i innych wymaganych zgód.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem
Adres e-mail Sprzedawcy: rysunkowenotatki (małpa) gmail . com
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email lub telefonicznie 662555199

Informacje ogólne
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT na zakupione Produkty Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty email wskazanej w niniejszym regulaminie. Faktura może być wystawiona jedynie nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.


Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam” lub „Kupuję” (lub równoznaczny)
– podać adres e-mail na który ma zostać wysłany zakupiony e-book
– podać swoje imię, jeżeli formularz zakupu tego wymaga
– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
Oferowane metody płatności
Klient może skorzystać z następujących metod płatności: przelewy24.pl i oferowanych przez ten serwis szczegółowych metod płatności na zasadach i zgodnie z regulaminem portalu przelewy24 i/lub firm z nim współpracujących.

Wykonanie umowy sprzedaży
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia oraz jego opłaceniu.
Po złożeniu Zamówienia produkt automatycznie jest wysyłany się do Klienta na adres e-mail podany w Zamówieniu. Produkt jest dostępny i można go pobrać wielokrotnie w ciągu określonego w potwierdzeniu zakupu czasu. Po upływie oznaczonego czasu Produkt przestaje być dostępny do pobrania.

Prawa własności intelektualnej
Sprzedawca informuje Klienta, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Prawo odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

Reklamacja i gwarancja
Umową Sprzedaży objęte są produkty elektroniczne.
W przypadku wystąpienia wady (uszkodzony plik) zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji poprzez adres e-mail Sprzedawcy sklepu. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres e-mail Użytkownika lub wskazany w reklamacji

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych w wyniku dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym, jeżeli taka opcja jest dostępna
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w celu realizacji zakupu.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w dowolnym momencie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.